Mandatet er fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) 23. desember 2003. Sist revidert av Kunnskapsdepartementet (KD) 11.10.2011.

1. Formål
Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank om naturmangfold i Norge. Artsdatabankens viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om naturtyper, arter og populasjoner (genetisk variasjon).

2. Organisasjonsform
Artsdatabanken er organisert som nasjonalt fellesforetak i hht. § 1-4.4 i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, med eget styre og egen direktør. Artsdatabanken er administrativt knyttet til Vitenskapsmuseet ved NTNU. De administrative og økonomiske sidene ved virksomheten reguleres av avtale inngått mellom KD og NTNU og i en mer detaljert avtale mellom styret i Artsdatabanken og NTNU.

3. Styrets sammensetning og ansvar
Artsdatabanken ledes av et styre på 7 medlemmer. Styret med personlige vararepresentanter oppnevnes av departementet etter forslag fra omtalte institusjoner/organisasjoner, med unntak for de ansattes representant. Styreperioden er 4 år med mulighet for oppnevning for ytterligere en periode.

De ansatte velger selv start på sin valgperiode.

Styret har følgende sammensetning:

1 medlem fra universitetene eller de vitenskapelige museene, foreslått av UH-rådet
1 medlem fra frivillige organisasjoner, foreslått av SABIMA
1 medlem foreslått av Miljøverndepartementet
2 medlemmer foreslått av de departementene som delfinansierer Artsdatabanken 
1 medlem utvalgt av KD
1 medlem valgt av og blant de ansatte

Styreleder oppnevnes av KD blant styrets 7 medlemmer, i samråd med departementene.

Styret har det overordnede ansvaret for virksomheten. Styret skal vedta årlige virksomhetsplaner og budsjetter og godkjenne årsrapporter inkl. regnskap. Styret har også ansvar for at årsrapport for foregående år og budsjettforslag for kommende år oversendes KD.

4. Oppgaver

Artsdatabanken har ansvar for:

 • å fastsette rødlistestatus for norske arter og naturtyper, publisere Nasjonale rødlister for arter og naturtyper og oppdatere disse.
 • å vurdere økologisk risiko knyttet til arter som ikke er naturlig hjemmehørende i Norge (fremmede arter) og å føre oversikt over slike arter som er påvist i Norge.
 • å vedlikeholde og videreutvikle typeinndeling for naturtyper i Norge. 
 • å administrere Artsprosjektet på vegne av Miljøverndepartementet, og i henhold til eget mandat for prosjektet.
 • å drifte og videreutvikle tjenesten Artskart i samarbeid med GBIF-Norge.
 • å tilrettelegge og koordinere arbeidet i samråd med relevante myndigheter, og oppnevne faggrupper med nødvendig vitenskapelig kompetanse for å bidra i arbeidet.
 • å gjennomføre andre oppgaver og prosjekter på oppdrag fra myndighetene eller andre aktører. Det forutsettes at slike oppdrag er i tråd med Artsdatabankens formål eller er relevante for de oppgavene Artsdatabanken ellers har ansvar for. 
 • å drifte og utvikle nødvendig infrastruktur knyttet til formidling av digitale data om arter og naturtyper. Dette arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med bl.a. MUSIT.
 • å være en pådriver for å skaffe frem ny kunnskap og ta i bruk nye metoder og verktøy med relevans for sine oppgaver. Artsdatabanken skal i denne sammenheng være en aktiv aktør i relevante fora, både nasjonalt og internasjonalt.
 • å være en sentral aktør i arbeidet med å innhente og systematisere digitale data fra andre databaser og datakilder. Som et ledd i dette arbeidet skal Artsdatabanken bidra til at kvalitetssikring, validering og standardisering av relevante data gjennomføres og dokumenteres.
 • å bidra til at data kan utveksles internasjonalt i henhold til standardene for Global Biodiversity Information Facility (GBIF).

Artsdatabanken skal ikke selv foreta kartlegging i felten eller samle inn biologisk materiale. Artsdatabanken skal ikke ha forsknings- eller forvaltningsoppgaver.

5. Endring av mandatet
KD kan endre mandatet etter samråd med øvrige relevante departementer og styret for Artsdatabanken.