Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Vår hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger vi broer mellom vitenskap og samfunn.

Artsdatabanken ble opprettet fordi Regjering og Storting ønsket et sterkere fokus på kunnskapen som skal ligge til grunn for arbeidet med naturmangfold. Vi er underlagt et styre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og har vært operative siden januar 2005.

Samarbeid gir resultater

Hos naturhistoriske museer, forskningsinstitutter, forvaltningsorganer og frivillige organisasjoner ligger informasjon og data, samlet inn gjennom mer enn hundre år. Dette er kunnskap som samfunnet har bruk for, men som så langt ikke har vært tilgjengelig.

Artsdatabanken samarbeider tett med de biologiske fagmiljøene for å bygge en faglig og teknisk infrastruktur som gjør kunnskapen lett tilgjengelig for ulike brukere.

Naturmangfold på dagsorden

Artsdatabanken jobber for at kunnskap om naturmangfold legges til grunn for samfunnets beslutninger, og for at kunnskapen om naturmangfoldet får et riktig fokus i den offentlige debatten - og en større plass i folks bevissthet.

Artsdatabanken har derfor en aktiv og løpende kommunikasjon med beslutningstakere, interesseorganisasjoner, media og andre samfunnsaktører.

Prioriterte arbeidsområde

I Norge kjenner vi til rundt 44 000 arter av dyr, planter og andre organismer. Det totale antallet er trolig rundt 55 000 - hver og en avhengig av sitt spesielle livsmiljø. Å formidle kunnskap om naturmangfold i Norge er med andre ord en formidabel oppgave.

  • Søk i:
  • Les mer om:

Vi har også kommet langt i arbeidet med å få på plass helt sentrale verktøy og felles plattformer for informasjonsformidling, innen taksonomi og med hensyn til datasamordning og dataflyt.

  • Gå til:

Artsprosjektet - fylle hullene i kunnskapen

Gjennom Artsprosjektet sikrer Artsdatabanken oppbyggingen av den grunnleggende kunnskapen om artsmangfoldet i Norge. Prosjektet har spesiell vekt på kartlegging av arter og artsgrupper vi vet lite om i dag. Artsprosjektet bidrar også til å bygge opp kompetanse i biosystematikk, og til DNA-strekkoding av arter.

  • Les mer:

Publikasjoner

Artsdatabankens sentrale publikasjoner er Norsk rødliste for arter 2015, Norsk rødliste for naturtyper 2011 og Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012. I tillegg har vi utgitt en lang rekke andre publikasjoner, og en rekke faktaark.

  • Oversikt over:
Oversikt over:

Artskart - se kvalitetssikrede artsfunn på kart

Vår karttjeneste Artskart inneholder kvalitetssikret og stedfestet informasjon fra en rekke biologiske fagmiljøer, presentert i kartgrensesnitt.

  • Gå til:

Artsobservasjoner - registrer dine egne artsfunn

I tjenesten Artsobservasjoner kan du rapportere dine funn av arter, føre digital feltdagbok og laste opp bilder. Du kan også søke i egne og andres funn og se disse i kartgrensesnitt.

  • Gå til:
  • Registrer arter du har funnet

Internasjonalt samarbeid

Artsdatabanken samarbeider med flere internasjonale organisasjoner og er involvert i europeiske prosjekter. Mange av våre produkter og tjenester er etterspurt utenfor Norges grenser, samtidig som vi selv drar stor nytte av samarbeidet på vår egen hjemmebane. Vi samarbeider blant annet med ArtDatabanken i Sverige, Global Biodiversity Information Facility (GBIF), EU (EUBON og INSPIRE) og Encyclopaedia of Life (EOL). Vi bidrar også i Norges arbeid med å etablere og operasjonalisere det internasjonale naturpanelet (IPBES).

  • Mer om:

Følg Artsdatabanken på Facebook og Twitter:

  • Gå til:

Artsdatabanken og Aichi-målene

Aichimålene er FN’s Internasjonale mål for biologisk mangfold 2011-2020.

Artsdatabankens dataflyt

Plakaten viser hvordan data flyter inn og ut av Artsdatabanken.

Se filmen om Artsdatabanken

Kapittel 1 - Artsdatabanken from helmet on Vimeo.

Vimeo video: Kapittel 1 - Artsdatabanken

Se filmen om Artsdatabanken

Kapittel 1 - Artsdatabanken from helmet on Vimeo.